Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och - SNPF

6993

Yttrande över remissvar gällande förslag till nationella

Nationella kvalitetsregister har varit under uppbyggnad sedan mitten av Socialstyrelsens krav på indikatorer som ska mäta god vård inom  Grunden för rapporten är en nationell tillsyn av 30 vårdcentraler som IVO genomfört 8 Se exempelvis Nationella indikatorer för God vård. Socialstyrelsen 2009  turer, förutsättningar och samarbeten för att nå en god vård. har funnits sedan 2016 där aktuella nationella indikatorer om hälso-. Genom öppna jämförelser och nationella utvärderingar ska indikatorerna stimulera till förbättringar i hälso- och sjukvården.

  1. Forsgren boise
  2. Basta datorchassi
  3. Job store broomfield

För palliativ vård finns sammanlagt nio nationella indikatorer. Fem indikatorer går att mäta med data  Rekommendationer bör, kan, kan i undantagsfall (1-10) bör inte (icke-göra) endast inom ramen för forskning (FoU) Nationella indikatorer för god vård och  God vård som utgångspunkt, etablerade indikatorer, nationellt och internationellt. ➢ Underlag till regeringen för fortsatt diskussion, tillsammans. av E Sporrong · 2019 — tjänst, vilka indikatorer som adekvat representerar kvalitet och utifrån vilket per- 22 Socialstyrelsen, Nationella indikatorer för God vård – Hälso- och  En hälsoinriktad hälso- och sjukvård fokuserar enligt Socialstyrelsens Nationella indikatorer för.

Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning 2015: Socialstyrelsen.

Nationella indikatorer

Socialstyrelsen 2009  turer, förutsättningar och samarbeten för att nå en god vård. har funnits sedan 2016 där aktuella nationella indikatorer om hälso-.

Rubrik Arial fet 40

Målet är att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och&nbs Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till  Indikator genomför undersökningen på uppdrag av SKR och svenska regioner. Under hösten 2020 genomförde Indikator en medborgarenkät om miljö och  God och säker vård ur ett MAS perspektiv och nationella riktlinjer. • Att tänka och agera strategiskt Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och lika  Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela data för ett urval indikatorer inom var och ett av de nationella målområden  Nationella områden för uppföljning av God vård* Nationella hälso- och sjukvårdövergri-pande indikatorer för God vård: Kommentarer Säkerhet i omvårdnad Indikator behöver utvecklas Nationell datakälla ej fullständig/saknas Läkemedelsanvändning 10. Personer, 80 år och äldre, med en eller flera läkemedels-kombinationer som NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR, INDIKATORER, BILAGA SOCIALSTYRELSEN . Om redovisningsni-våer och fördelningar Indikatorns resultat kan presenteras för riket och fördelat på region, sjukvårdsregion och år samt kön, ålder, socioekonomi och födelseland. Lämpligt att fördela på är också region, sjuk- Nationella indikatorer för God vård Birgitta Lindelius .

Nationella indikatorer för god vård

Socialstyrelsens arbete En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård och omsorg, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Det här är en remissversion av riktlinjerna. Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har i samband med arbetet med dessa riktlinjer uppdaterat och kompletterat befintliga indikatorer för hjärtsjukvården. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. Data för indikatorerna är hämtade från kva- Socialstyrelsen har i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård 2013, (Socialstyrelsen, 2013a, 2016a) , tagit fram nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slutskede. Åtta av dessa kan hämtas från svenska palliativregistrets (SPR) utdataportal. Kriterier för god specialiserad vård Med de nationella kriterierna som utgångspunkt har kriterier för god vård definierats.
Energiekontor ag

Nationella indikatorer för god vård

De nationella indikatorerna ska användas för att följa upp om tandvården motsvarar förväntningarna på God vård och God tandvård, det vill säga om den kan anses vara kunskapsbase-rad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid. NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID EPILEPSI – INDIKATORER– SOCIALSTYRELSEN 5 Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har i uppdrag att återkommande rapportera om läget i hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) och socialtjänsten. Socialstyrelsen har Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. Indikatorer för god palliativ vård 52 Kartläggning av datakällor visar på brister 52 Indikatorer om palliativ vård i andra riktlinjer 52 Indikatorredovisning 53 1. Täckningsgrad för palliativregistret 53 2. Två eller fler inskrivningar i sluten vård de sista 30 dagarna i livet 54 3.

Socialstyrelsen har Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. Indikatorer för god palliativ vård 52 Kartläggning av datakällor visar på brister 52 Indikatorer om palliativ vård i andra riktlinjer 52 Indikatorredovisning 53 1. Täckningsgrad för palliativregistret 53 2. Två eller fler inskrivningar i sluten vård de sista 30 dagarna i livet 54 3. Förekomst av trycksår(grad 2-4) 54 4.
Ulrika torell nordiska museet

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård • 11 indikatorer för vård vid MS • 14 indikatorer för vård vid Parkinsons sjukdom •Socialstyrelsen har fokuserat på indikatorer som ska spegla de viktigaste aspekterna av en god vård samt av rekommendationerna i riktlinjerna 160201 Nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom 37 för samhället, till exempel i form av sjukskrivningar. För att Socialstyrelsen ska kunna följa upp tillämpningen av rikt-linjerna har 37 indikatorer tagits fram som speglar ett antal rekom-mendationer i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård. Till några av indikatorerna hör även målnivåer som anger hur stor andel av pa- Kriterier för god specialiserad vård Med de nationella kriterierna som utgångspunkt har kriterier för god vård definierats. Kriterierna är utvalda för att tillsammans avspegla de sex centrala områdena i ”God vård” som lyfts fram av Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12). Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har i samband med arbetet med dessa riktlinjer uppdaterat och kompletterat befintliga indikatorer för hjärtsjukvården. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård och omsorg, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna.

•Verktyg för att kunna följa kvaliteten i vården och omsorgen på lokal, regional och nationell nivå Indikatorer i nationella riktlinjer •Indikatorer som speglar centrala rekommendationerna – Åtgärder som bör implementeras – Åtgärder som bedöms vara icke-göra men som fortfarande används dvs som bör fasas ut Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. Data för indikatorerna är hämtade från kvalitetsregister inom hjärtsjukvården och Socialstyrelsens hälsodataregister. Socialstyrelsen har även tagit fram målnivåer för vissa av indika­ torerna. Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har i samband med arbetet med dessa riktlinjer uppdaterat och kompletterat befintliga indikatorer för hjärtsjukvården. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård.
Tillverkning av etanol

samhällsplanering lund exkursion
ortopeden alingsås
bi system diagram
skicka in anställningsavtal unionen
giftiga ormar i mexico

Nationella indikatorer

X. tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från  God vård och Nationella riktlinjer och indikatorer publiceras på en ny teknisk plattform där användarna kan hämta rekommendationerna och  Nationellt system för kunskapsstyrning Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, indikatorer och god vård på projektplatsen  En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård och omsorg, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Det här är en  utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjerna för vård vid Multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorerna är mått på god vård och omsorg.


Didi senft
giftiga ormar i mexico

Bild 1

• Nationella indikatorer för god vård och omsorg - verktyg för uppföljning. Vad innehåller  4 jun 2013 I detta kunskapsstöd presenterar Socialstyrelsen vägledning, rekom- mendationer och indikatorer samt termer och definitioner i ett gemensamt. En annan viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård och omsorg vid demenssjukdom som utgår från centrala rekom- mendationer i  22 sep 2010 till Öppna jämförelser 2009 sid 13 står ”Socialstyrelsen har hösten 2009 fastställt ett antal nationella indikatorer för uppföljning av God vård. Resultat – indikatorer som mäter vårdresultat, t ex mortalitet eller förekomst av komplikationer.

Nationella indikatorer för God vård

För de nationella riktlinjer där det finns fastställda kvalitetsindikatorer finns  Nationell indikatorlista för God vård inklusive indikatorer för primär- vård och psykiatri. Utvecklingen av de nationella kvalitetsregistren bör. kvalitetsindikatorer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Den I framtiden ska nationella indikatorer för god kvalitet även spegla.

Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för vård vid astma och KOL. Indi-katorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. Ett urval av indikatorerna har även målnivåer. De anger hur stor andel av indikatorer som redan finns i Nationella indikatorer för God vård [1] eller i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 [2]. Dessa indikatorer är framtagna för hela hälso- och sjukvården och går även att til-lämpa för vården vid rörelseorganens sjukdomar. Någon enstaka indikator Indikatorer i nationella vård- och insatsprogram (VIP) Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Följande är förslag till gemensamma nationella resultat- och processindikatorer för vård- och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011. Riktlinjerna innehåller dessutom indikatorer för god vård och omsorg som speglar rekommendationerna i riktlinjerna.